Doprava nad 3.000,-Kč zdarma

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Podle pravidel platformy Facebook musíme poskytnout adresu URL zpětného volání pro odstranění uživatelských dat nebo adresu URL pokynů k odstranění dat. Pokud chcete smazat své aktivity pro Nakoureni.cz, můžete je odstranit podle následujících pokynů.

 1. Přejděte do Nastavení a soukromí svého účtu na Facebooku a klikněte na „Nastavení“
 2. Poté přejděte na „Aplikace a weby“ a uvidíte všechny své aktivity v aplikacích
 3. Vyberte pole možností Nakoureni.cz
 4. Klikněte na tlačítko „Odebrat“
 5. Gratulujeme, úspěšně jste odebrali své aktivity

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Identifikační údaje – zejména jméno a příjmení, pohlaví, heslo a pro potřeby ověření věku také datum narození.
 2. Kontaktní údaje – informace, které jste vyplnili při registraci nebo v objednávce jako je e-mailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresy, vaše Facebookové identifikační číslo
 3. Údaje o vašich objednávkách – objednané zboží, způsoby doručení a platby
 4. Údaje o vašem chování na webu – za účelem sběru dat a zlepšení uživatelského dojmu ze stránek používáme nástroje třetích stran

Proč osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou os. údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@nakoureni.cz

 1. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 2. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 3. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
 5. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.).
 6. Právo na výmaz (viz. bod 9.14.)

Právo na výmaz

Máte právo nás kdykoli požádat o vymazání osobních údajů. Tuto žádost prosím pošlete na email info@nakoureni.cz. Právo na výmaz neplatí na údaje, které musíme podle zákona uchovávat (faktury, dobropisy apod.). Vaše žádost může být odmítnuta v případě, že vaše osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na výmaz máte v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.