Doprava nad 3.000,-Kč zdarma

Reklamační řád společnosti nakoureni.cz, Tomáš Vosáhlo
účinné od 1. 1. 2016

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád („Reklamační řád“) se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv na Zboží mezi Společností nakoureni.cz,

(„Společnost“), realizovaných v kterékoli provozovně Společnosti a koncovým zákazníkem – spotřebitelem („Kupující“), a je zveřejněn na webových stránkách Společnosti www.nakoureni.cz. Pro vyloučení pochybností platí, že za Kupní smlouvu se považuje také smlouva uzavřená mezi Společností a Kupujícím pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím internetového obchodu Společnosti.

1.2 Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v Občanském zákoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Tento Reklamační řád se přiměřeně použije také v případě, kdy Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, není-li v Kupní smlouvě, Reklamačním řádu nebo mezi stranami dohodnuto jinak.

2. POJMY

2.1 V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, není-li výslovně stanoveno jinak, následující význam:
(a) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.nakoureni.cz a rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku; spotřebitel je o ceně Zboží před uzavřením Kupní smlouvy vždy řádně informován;
(b) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou;
(c) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu dle Obchodních podmínek a tohoto Reklamačního řádu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku;
(d) „Kupující“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;
(e) „Obchodní podmínky“ znamená dokument Společnosti – „Obchodní podmínky č.1/2016 “, který je nedílnou součástí každé Kupní smlouvy a Kupující byl s jeho obsahem seznámen;
(f) „Objednávka“ znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku;
(g) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;
(h) „Společnost“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;
(i) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o oděvy, tabákové výrobky a kuřácké potřeby.

3. ZÁRUČNÍ DOBA

3.1 Společnost odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží při převzetí Kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s Kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Společností, výrobcem nebo dodavatelem Společnosti popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údaji uvedenými na obalu Zboží či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Společnost pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.

3.2 V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Společnosti.

3.3 Na Zboží nabízené a prodávané Společností je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jejich převzetí. Záruční doba může být Společností upravena i na kratší lhůtu, a to zpravidla na 12 nebo 6 měsíců pro určitý druh prodávaného Zboží, pokud to neodporuje občanskému zákoníku (např. u použitého Zboží, nebo když Kupující není spotřebitelem).

3.4 Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné Reklamace do jejího vyřízení.

3.5 Kupující je povinen před podpisem faktury anebo dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. Před další manipulací, případně povrchovou je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem.

3.6 Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s článkem 3.2 tohoto Reklamačního řádu či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) Společnosti.

3.7 Záruka se vztahuje pouze na vady, které se vyskytnou u Zboží v záruční době poskytované Společností. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci, ke kterému došlo jejím obvyklým užíváním. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození věcí způsobené chybnou montáží, používáním jiným způsobem a k jiným účelům, než k jakému je určena. Stejně tak se záruka nevztahuje na ty výrobky prodávané Společností, jejichž způsob a správné použití vyžaduje odbornou péči, údržbu, správné uskladnění aj., když bude zjištěno, že tyto podmínky byly Kupujícím porušeny díky zanedbání odborné péče, špatné údržbě nebo nesprávnému použití a uskladnění mohou mít značný vliv na správné použití zakoupeného výrobku.

3.8 Z hygienických důvodů nelze uplatnit reklamaci na již použité kuřácké potřeby jako jsou fajfky, bongy, filtry, kotelní sítka atd.

3.9 Pro řádné posouzení vady a vyřízení reklamace u reklamovaného Zboží je Kupující
je při reklamaci povinen:
(a) doložit vadné Zboží, které je prosto jakýchkoliv nečistot
(b) prokázat, kdy Zboží zakoupil u Společnosti, například předložením dokladu o zaplacení Zboží, účtenky nebo záručního listu či jiným prokazatelným způsobem,
(c) předat Společnosti funkční kontakt na svou osobu nebo na osobu, která Kupujícího zastupuje (telefonní spojení nebo e-mail), Společnost je oprávněna použít tento kontakt za účelem komunikace s Kupujícím o průběhu a vyřízení reklamace,
d) vrátit předané dárky, reklamní či propagační předměty

3.10 V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal Zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

4. NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

4.1 Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost jen na Zboží, které má vady a bylo zakoupené v některé z provozoven Společnosti a není u něj z hygienických důvodů uplatnění reklamace znemožněno.

5. PRŮBĚH REKLAMACE

5.1 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na Zboží vyskytla, a to v průběhu záruční doby dle článku 3.3 tohoto Reklamačního řádu výše.

5.2 Společnost je povinna o reklamaci rozhodnout (rozhodnutím se rozumí způsob řešení reklamace) ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

5.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě Společnost též vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. V případě, že Kupujícím není spotřebitel, neuplatní se lhůty uvedené v článcích 5.2 a 5.3 tohoto Reklamačního řádu, ale Společnost se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě po nezbytně nutnou dobu s ohledem na odborné posouzení Zboží dodavateli nebo výrobci.

5.4 Kupující uplatňuje reklamaci nejlépe v prodejně nakoureni.cz, Tomáš Vosáhlo, kde byla uzavřena Kupní smlouva.

5.6 Osoba vyřizující reklamace, tj. pověřený pracovník Společnosti (Reklamační technik pobočky nebo centrály, vedoucí pobočky, koordinátor centrálního skladu), je povinna Kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

5.7 Společnost může reklamaci posoudit:

(a) přímo na své pobočce,
(b) na reklamačním oddělení Společnosti,
(c) předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení,
(d) předáním záručnímu servisu na posouzení, případně opravit.

5.8 Společnost zamítne Reklamaci:

(a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá;
(b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době;
(c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním, vada vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se Zboží obvykle používá;
(d) nebyla-li Reklamace uplatněna řádně, dle platných Obchodních podmínek a tohoto Reklmačního řádu;
(e) Zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno či nevratně zašpiněno (fajfky, bongy, filtry, kotelní sítka atp.).

5.9 U Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší Kupní cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Přílohou tohoto Reklamačního řádu je vzor Reklamačního protokolu (je uveřejněn na www.nakoureni.cz) a postup jeho vyplnění. Tyto dokumenty jsou k dispozici na všech provozovnách Společnosti v papírové nebo elektronické formě.

6.2 Znění tohoto Reklamačního řádu může Společnost kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nového Reklamačního řádu.

6.3 Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2016.

7. PŘÍLOHY 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. V případě reklamace, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět.